སྨན་བཅོས་བརྡ་ཐོ།

      ཡོང་ཁུངས། : མཚོ་སྔོན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།      སྤེལ་དུས། : 2017-02-23 15:28:10      རྩོམ་སྒྲིག་པ། : ཀླུ་མོ།

        ཞིང་ཆེན་མི་དམངས་སྨན་ཁང་གིས་དེ་རིང་ནས་བཟུང་།ལོ1ནས14བར་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་སྙིང་ནད་ཅན་གྱི་བྱིས་པར་རིན་མེད་ཀྱིས་སྨན་བཅོས་བྱ་རྒྱུ་རེད། ཁ་པར་ཨང་གྲངས13525736273ཡང་ན15638006519 བརྒྱུད་ནས་ཞིབ་ཏུ་རྒྱུས་ལོན་བྱེད་རོགས།།

      ལོ་ཙཱ་བ། ཀླུ་མོ།