དམར་གཙང་རྫོང་གིས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་བྱ་འགུལ་སྤེལ་བ།

   ཡོང་ཁུངས། : མཚོ་སྔོན་སྲིད་གཞུང་དྲ་བ།      སྤེལ་དུས། : 2017-09-13 11:41:58      རྩོམ་སྒྲིག་པ། : ཡེ་ཤེས །

    ཉེ་སྔོན། དམར་གཙང་རྫོང་གིས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་བྱ་འགུལ་ལྟ་སྦྱོང་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་པ་རེད། ལྟ་སྦྱོང་མི་སྣ་སྔ་རྗེས་སུ་ཧྲི་ཧོས་ཡའོ་ཞང་ལི་མིང་སྡེ་བ་དང་སན་ཧོ་གྲོང་རྡལ་ཞིན་ཨན་སྡེ་བ། གནའ་གྲོང་ཞང་གནའ་གྲོང་སྡེ་བ་དང་བྱ་མདོ་ཞང་ཧྲི་ཀོའུ་ཡན་སྡེ་བ་རུ་སོང་ནས་གྲོང་གསེབ་ཀྱི་དཔལ་ཡོན་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་དཔེ་སྟོན་རྟེན་གཞི་དང་དཔེ་སྟོན་དུད་ཚང་གཏོད་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་ལྟ་སྦྱོང་བྱས་པ་རེད།

    ལོ་ཙཱ་བ། ཡེ་ཤེས་སྒྲོལ་མ།