རྒྱབ་ཁབ་རིམ་པའི་ཚོགས་འདུ། མང་།

 ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཚོགས་འདུ། མང་།

 མི་དམངས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆེན། མང་།

 ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཚོགས་འདུ། མང་།

 སྲིད་གྲོས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ། མང་།