རྒྱལ་སྲིད་སྤྱི་ཁྱབ་ཁང་གི་ཡིག་ཆ། མང་།

 ཞིང་ཆེན་ཏང་ཨུའི་ཡིག་ཆ། མང་།

 དམངས་འཐུས་ཚོགས་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཆ། མང་།

 ཏང་ཨུའི་གཞུང་ལས་ཐིན་གྱི་ཡིག་ཆ། མང་།

 ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གི་ཡིག་ཆ། མང་།

 ཞིང་ཆེན་སྲིད་གྲོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ། མང་།